Felvételi feladatok

Mind az anyanyelv, mind a matematika központi írásbeli felvételin is 45 perc áll a tanulók rendelkezésére, hogy megoldják a 10 kérdésből álló feladatsort, amire legfeljebb 50-50 pontot kaphatnak. A feladatlapokat gyakorlott pedagógusok készítik a Nemzeti alaptanterv alapján ügyelve rá, hogy egyik forgalomban lévő tankönyvcsaládot se részesítsék előnyben. A középiskolai központi feladatlapok összeállításánál figyelmet fordítanak arra is, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem azonos ütemű, ezért a feladatsorok főként a megelőző évek anyagára épülnek.

Az írásbeli felvételi célja, hogy felmérje a középiskolai tanulmányokhoz elengedhetetlen készségeket és képességeket, ezért egyik feladatsor sem hagyományos teszt. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az alábbi feladatsorok továbbra is segíthetik a felkészülést.

Matematika felvételi feladatsorok

A középiskolai matematika feladatlapok nem csak a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Több feladat megoldása során a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a logikai biztonság, a feladatmegoldó készség, a szabálykövetés, a problémaérzékenység, a kreativitás, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

Matematika felvételi feladatok

Matematika felvételi megoldások

Anyanyelv felvételi feladatsorok

A tíz feladatból kilenc egy-egy részképességhez kapcsolódik. Megoldásához a diákoknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegalkotási, szövegértési, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok kapcsolódhatnak szépirodalmi, ismeretterjesztő vagy akár köznapi szövegekhez is. A tizedik egy szövegalkotási feladat, melyben a tanulóknak egy adott témáról, egy adott műfajban kell kerek egész szöveget fogalmazniuk. A megírt szövegeknek nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.

Anyanyelv központi felvételi feladatok

Anyanyelv központi felvételi megoldások